О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко, О. К. Бицько, А. О. Мельник
Підручник з інтегрованого курсу «ЛІТЕРАТУРА (російська та зарубіжна)»для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

rus_lit

download Версію для ознайомлення

Навчитися читати вдумливо й із задоволенням, розуміти не лише літературу та культуру, а й себе та навколишній світ допоможе

підручник з інтегрованого курсу «Література (російська та зарубіжна)».

Підручник пропонує учням, учителям і батькам новаторський підхід  до викладання літератури у загальноосвітній школі,
що поєднує традиції 
класичної літературної освіти та виклики сьогодення.

  •  Головне завдання підручника, що продовжує авторську концепцію, — це виховання Читача. Тому його матеріали забезпечують індивідуальну траєкторію літературної освіти кожному учню, розширюють культурний контекст сприйняття твору, сприяють формуванню сучасного читача, здатного давати власну оцінку прочитаному.
  • Увесь зміст підручника скеровано на активне здобуття знань школярами, розвиток творчих здібностей учнів, формування інтересу до літератури, вміння використовувати здобуті знання в різних нав чальних та життєвих ситуаціях.
  • Запитання, спрямовані на рефлексію під час читання, формування особистісних духовно-ціннісних орієнтацій та естетичних потреб учнів, проблемні завдання, матеріали для дискусії та творчого самовиявлення школярів є пріоритетними на сторінках цього підручника.
  • Змістовий і методичний матеріал підручника представлений з урахуванням широкого культурологічного контексту і спрямований на розвиток логічного та образного мислення, усного і писемного мовлення, навичок зіставлення різних культурних явищ.
  • Сучасне художнє оформлення підручника сприяє розвитку візуального інтелекту підлітків, переконує в гармонії навколишнього світу, вчить мислити образно й нестандартно.

Вагоме місце в підручнику відводиться взаємозв’язкам різних національних традицій, виявленню їх своєрідності та спільності, увиразненню світового контексту української літератури, ролі українських письменників у творчості митців інших народів, що забезпечує формування гуманістичних загальнолюдських цінностей і моральних якостей школярів.

Продумані рубрики «Читаем, обсуждаем, размышляем», «Из тайников искусства слова», «Диалог искусств», «Читателю ХХІ столетия на заметку», «Узнаём о выдающейся личности» та інші сприяють вихованню культурної мислячої людини, що вміє робити вибір та відстоювати свою точку зору.