Л. Т. Коваленко
Підручник «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА» для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

ukr_lit

download Версія для ознайомлення

Навчитися читати вдумливо й із задоволенням, розуміти й поважати не лише рідну літературу та культуру, а й себе та навколишній світ допоможе підручник «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА».

  •  Підручник пропонує учням, учителям і батькам новаторський підхід до викладання літератури в загальноосвітній школі, що поєднує традиції класичної літературної освіти та виклики сьогодення, розвиває читацьку компетенцію, формує навички функціонального читання.
  • Головне завдання підручника, що продовжує авторську концепцію, — це виховання Читача. Тому його матеріали забезпечують індивідуальну траєкторію літературної освіти кожному учню, розширюють культурний контекст сприйняття твору, сприяють формуванню сучасного читача, здатного давати власну оцінку прочитаному.
  • Увесь зміст підручника скеровано на активне здобуття знань школярами, розвиток творчих здібностей учнів, формування інтересу до літератури, вміння використовувати здобуті знання в різних навчальних та життєвих ситуаціях.
  • Запитання, спрямовані на рефлексію під час читання, формування особистісних духовно-ціннісних орієнтацій та естетичних потреб учнів, проблемні завдання, матеріали для дискусії та творчого самовиявлення школярів є пріоритетними на сторінках цього підручника.
  • Змістовий і методичний матеріал підручника представлений з урахуванням широкого культурологічного контексту і спрямований на розвиток логічного й образного мислення, усного та писемного мовлення, навичок зіставлення різних культурних явищ.
  • Вагоме місце в підручнику відводиться взаємозв’язкам різних національних традицій, виявленню їх своєрідності і спільності, увиразненню світового контексту української літератури, ролі українських письменників в творчості митців інших народів, що забезпечує формування гуманістичних загальнолюдських цінностей і моральних якостей школярів.
  • Продумані рубрики «Поміркуйте над прочитаним», «Історичний контекст», «Коли прочитано твір», «Ваші літературні проекти», «Ви — творча особистість»,«Література в колі мистецтв» та інші сприяють вихованню культурної мислячої людини, що вміє мислити, ставити запитання, робити вибір і відстоювати свою точку зору.
  • Різнопланове художнє оформлення підручника, що об’єднує класичні та новітні ілюстрації, розвиває візуальний інтелект підлітків, переконує в гармонії навколишнього світу, вчить мислити образно й нестандартно.