Нова українська школа диктує нові правила створення та укладання інформації в навчально-методичній літературі...

Спільно з Зоєю Михайлівною Хитрою, кандидаткою педагогічних наук, учителькою-методисткою, викладачкою біології та основ здоров’я Технічного ліцею м. Києва говоримо про модельну навчальну програму для 5—6 класів «Здоров’я, безпека та добробут» (автори Хитра З.М. та Романенко О.А.) та відповідний проєкт підручника. Аналізуємо особливості та принципи сучасного підручникотворення.

Зоє Михайлівно, розкажіть, на чому базується інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут», з чого складається, які має концептуальні засади?

Навчання інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» у адаптаційному циклі (5-6 класи) має базуватись на результатах, отриманих учнями початкових класів під час вивчення відповідної складової інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (1-4 класи). В Програмі враховано основні здобутки початкової школи. Програма, створена на базі Державного стандарту базової середньої освіти, Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти та положень «Концепції Нової української школи».

Метою навчання інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» є  формування в учня/учениці відповідальності за здоров’я, добробут, безпеку та навколишнє середовище, його / її соціальної залученості та активності через формування здорового способу життя, життєвих навичок, впевненості в собі, розвиток підприємливості, фінансової грамотності, активного громадянства, доброчесності для безпеки, добробуту та сталого розвитку.

Здоров'я, безпека, добробут 5 клас НУШ. Хитра, Романенко

Програма та проєкт підручника мають лінійно-концентричну будову і містять такі розділи:

Розділ 1. У ЗДОРОВОМУ ТІЛІ — ЗДОРОВИЙ ДУХ

Розділ 2. ЖИТТЯ У БЕЗПЕЦІ

Розділ 3. ДОБРОБУТ КОЖНОГО — ДОБРОБУТ УКРАЇНИ

Ви вже пройшли початкову школу НУШ з видавництвом «Оріон», створюючи спільно з Іриною Грущинською підручники інтегрованого курсу «Я дослідую світ» (1—4 класи). Які ідеї, принципи подачі матеріалу перенесли в пілотні п’яті класи?

Зміст модельної навчальної програми інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» побудовано на основі загальнодидактичних принципів послідовності і наступності у навчанні, враховано компетентності, які учні мають набути протягом навчання в початковій школі. Реалізація наступності в навчанні нового курсу  досягається за рахунок узгодження змісту, очікуваних результатів, видів навчальної діяльності  та організаційно-методичного забезпечення в початковій і основній ланках освіти.

Зміст інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» має високий світоглядний потенціал, покликаний  формувати цілісну картину світу. Методика проведення уроків інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» у 5—6 класах  базується на засадах сучасної педагогіки партнерства, співпраці, співтворчості всіх учасників освітнього процесу (учнів, педагогів, сім’ї та громади), що передбачає  використання особистісного діалогу як домінуючої форми навчального спілкування, спонукання до обміну думок, вражень, моделювання життєвих ситуацій; включає спеціально сконструйовані ситуації вибору, авансування успіху, самоаналізу, самооцінки та самопізнання.

Які способи зацікавлення дітей Ви пропонуєте застосовувати в інтегрованому курсі «Здоров’я, безпека та добробут»?

Особливого значення у дидактико-методичній організації навчання курсу «Здоров’я, безпека та добробут» надається його зв'язку з життям. Увага вчителя має бути зосереджена на проведення занять з використанням активних  фopм i мeтoдів навчання: роботи в парі та групах,  eвpиcтичних бeciд,  ділових та рольових ігор, пpeзeнтaцiй, навчальних диcкуciй, мозкових штурмів, кpуглих cтолів, кoнкуpcів пpоєктів та дослідницьких робіт, навчальних тpeнiнгів,  кeйc-мeтoдів, пpaктичних гpупoвих й iндивiдуaльних впpaв, створення скрайбів та інфографіків, мoдeлювaння певного виду діяльності aбo cитуaцiй, STEM-проєктів, написання бiзнec-плaнiв або пpoгpaм, екскурсій, інтерв’ю, розробці концептуальних карт, аналізу життєвих ситуацій.

Які виокремлюєте особливості модельної навчальної програми?

Головна лінія курсу — це просування ідеї цінності життя та світоглядне наповнення. Серед ключових особливостей нового інтегрованого курсу  «Здоров’я, безпека та добробут» можна виокремити нову змістову лінію «Добробут», порівнюючи з сучасним навчальним предметом «Основи здоров’я». Мета цієї змістової лінії полягає у розвитку підприємливості, фінансової грамотності, активного громадянства, доброчесності для безпеки, добробуту та сталого розвитку, спонуканні до благодійної діяльності учнів та учениць. У фокусі програми та пілотних матеіралів — критичне мислення, емоційний інтелект та ціннісні орієнтири.

На яку літературу орієнтувалися, які використовували джерела інформації?

Окрім базових офіційних документів та літератури з вікової психології, мені разом з Романенко О.А. особливо стали в пригоді навчально-методичний комплект  «Фінансова грамотність в основній школі» (за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко).  Намагалися легко і невимушено пояснювати здобувачам освіти про підприємництво, формування бюджету, ідеї бізнес-проєктів. Цікавим та потрібним посібником став «Ціннісні орієнтири сучасної української школи».

І наостанок кілька порад для вчителів. Скажіть, як із найбільшою користю використати поданий пілотний курс.

Для того, щоб продемонструвати практичність курсу й створити умови для формування в здобувачів освіти життєвих навичок, рекомендуємо залучати провідних фахівців до обговорення тем уроків*.Це дасть змогу дітям краще опанувати матеріал. Погодьтесь, адже з уст медсестер, пожежників чи, до прикладу, психологів, інформація не лише звучить більш правдоподібно, а запам’ятовується краще. І врешті-решт не забувайте про гуртування дітей, пропонуйте групові проєкти, творчі роботи. Це вартує! 

*Нині з використанням дистанційних технологій це дуже просто зробити навіть у класі, можна домовитися про конференц-зустріч для дітей, подивитися якусь живу презентацію книжки з фахівцями.